مسئول دفتر

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

10 + 9 =

آدرس

تهران، توانیر، خ نظامی گنجوی، ک احتشام، پ ۱۴

تلفن

+۹۸ ۲۱ ۸۸ ۱۹ ۱۰ ۴۱

فکس

+۹۸ ۲۱ ۸۹ ۷۸ ۷۴ ۳۱